เกี่ยวกับเรา


บริษัท เคเอสเค คลีนนิ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด

KSK- cleaning service คือบริษัทรับทำความสะอาดครบวงจรและมีหลากหลายการบริการให้ท่านได้เลือกได้ตรงกับคงามต้องการค่ะ

ความสะอาดถือว่าเป็นเริ่องจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง   ด้วยเพราะว่าความสะอาดที่ว่านี้นั้นเป็นจุดกำเนิดของความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นจากเชื้อโรคหรือว่าสิ่งสกปรกต่าง ๆ และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทั้ง  อาคารที่อยู่อาศัย บ้านเรือน สำนักงานต่าง ๆ ตลอดจนถึงสถานที่บันเทิงต่างๆ ที่จะต้องมีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี  ด้วยว่าเมื่อมีความสะอาดเมื่อนั้นก็จะเกิดความปลอดภัยนั่นเอง และด้วยความสำคัญของความสะอาดที่ว่านี้นั้น  จึงทำให้เกิดบริการรับทำความสะอาด (Ksk- cleaning service) และแม่บ้าน ขึ้นมา  ด้วยว่าจะเป็นบริการที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาความสะอาดที่ว่านี้นั่นเอง  โดยบริการรับทำความสะอาด (Ksk- cleaning service) และแม่บ้านที่ว่านี้นั้น  ถือว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาตอบสนองต่อความต้องการและความตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการความสะอาดและความปลอดภัยที่ว่านี้  ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่อาศัย  หรือว่าสถานที่ทำงานต่าง ๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีการใช้บริการของการรับทำความสะอาด โดยการทำงานอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิ์ภาพ ที่ เชื่อถือได้

ทำไมต้องเป็นเคเอสเค คลีนนิ่งแอนด์เซอร์วิส  KSK
ปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการบริหารโครงสร้างต้นทุนให้คุ้มและอยู่ใน Costsและได้คุณภาพที่ต้องการทางเลือกหนึ่ง คือการเอาท์ซอร์ส โดยพิจารณาถึงคุณภาพของบริการ และความคุ้มค่าเป็นสำคัญการหาผู้ช่วยด้านนี้ทำให้บริษัทมีเวลาในการดูแลธุรกิจหลัก และในขณะเดียวกันก็เป็นการโอนถ่ายความเสี่ยงต่าง ๆ ไปสู่ผู้ให้บริการเคเอสเค  ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับขีดความสามารถการทำความสะอาดและควบคุมค่าใช้จ่าย  และทักษะของพนักงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าบริษัทฯ เราตระหนักดีว่าลุกค้าและพนักงานคือพลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริการที่ส่งมอบด้วยใจ และความมุ่งมั่นเต็มความสามารถ เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าไว้ใจ

KSK จึงตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

การอบรมพนักงาน
จะเน้นการฝึกอบรมด้านการให้บริการให้บุคลากรมีความขยัน รักความสะอาด และมีใจรักด้านบริการ

การบริหารจัดการ
1. เคเอสเค คลีนนิ่งแอนด์เซอร์วิส ศักยาภาพพื้นฐานความรู้ในธุรกิจให้บริการของตนเองและติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมตลอดเวลา
2. เคเอสเค คลีนนิ่งแอนด์เซอร์วิส มีความเป็นผู้นำและมีพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการ
3. เคเอสเค คลีนนิ่งแอนด์เซอร์วิส ให้ความสำคัญกับการสรรหาและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
4. เคเอสเค คลีนนิ่งแอนด์เซอร์วิส ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกระดับ และมีระบบสิ่งจูงใจที่เหมาะสม
5. สร้างความภาคภูมิใจแก่พนักงานในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
6. ควรดำเนินการให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภาครัฐ

การบริการ
1. ให้บริการที่รวดเร็ว และตรงต่อเวลา และครบถ้วนตามสัญญาแก่ผู้มาใช้บริการ
2. ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ยืดหยุ่น และเป็นกันเองกับผู้มาใช้บริการ
3. คัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาดให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงมาช่วยในการทำความสะอาด
5. สร้างมาตรฐานด้านการให้บริการและอัตราค่าบริการ